lowres_R9Q0709.jpg

Kvalitetsarbete

Tibble - en skola med hög kvalitet

Här kan du ta del av en rad resultat och intressanta exempel på den kvalitet som Tibble gymnasium erbjuder sina elever, blivande elever, föräldrar, medarbetare, blivande medarbetare med flera.

En stor gymnasieskola som Tibble berör många människor både i nutid och inte minst framåt och vi är mycket stolta över den utveckling som skolan har gjort. Vi hoppas på ett engagemang från många för att det ständiga förbättringsarbetet på skolan ska fortsätta följa den positiva utvecklingstrend som präglar Tibble Gymnasium.

 

Kontakt

Vid frågor om Tibbles kvalitetsarbete, vänligen kontakta:

Håkan Söderström, skol- & kvalitetschef
soderstrom@cedergrenska.se
073-661 27 03

Så satsar Tibble på kvalitet

Det systematiska uppföljningsarbetet på Tibble Gymnasium utvecklas ständigt. På skolan finns en kvalitetsgrupp som håller i trådarna när det gäller systematiken i kvalitetsarbetet där resultaten följs upp, analyseras och nya målsättningar formuleras. Några exempel är skolans återkommande kvalitetsseminarier samt återkommande enkäter, kursutvärderingar i samtliga kurser, medarbetarenkät och mycket mer.

lowres_R9Q0460.jpg
lowres_R9Q6676.jpg

Skolinspektionen

Tibble i topp!

Skolinspektionen genomför regelbunden tillsyn av friskolornas verksamhet och varje friskola är skyldig att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete. Vid den senaste Skolinspektionen i Stockholms län granskades 239 gymnasieskolor och Tibble Gymnasium var en av sju skolor med noll eller ett påpekande. Skolinspektionen skrev:

”Skolan har ett fungerande kvalitetsarbete där olika mätningar, resultatuppföljningar och utvärderingar används strategiskt för att förbättra resultaten och utveckla verksamheten.”

Friskolor höjer kvaliteten i skola och omsorg

Idag talas det i många sammanhang i samhället om kvalitet i skola och omsorg i allmänhet och friskolor i synnerhet. I en nyligen publicerad rapport om friskolor och kvalitet från arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU), konstateras att ju högre andel friskolor en kommun har desto bättre presterar eleverna. Det gäller inte bara friskolorna utan även eleverna i de kommunala skolorna. Några av orsakerna kan vara att konkurrensen leder till att skolorna förbättrar sina resultat och att nya idéer om pedagogik sprids mellan skolorna.