jason-dent-WNVGLwGMCAg-unsplash-1-1.png

Våra lärare

Lärarintervju med Martin Hyrén

Lärare i historia och samhällskunskap, samt ansvarig för Projektveckan.

När Martin Hyrén och hans kollegor var med och byggde upp den nya skolan diskuterade de hur man bäst skapar samhällsförändring, vilket är en central fråga på Tibble Campus Kista. De kom då fram till att projektformen var det bästa sättet för eleverna att arbeta på, vilket resulterade i Projektveckorna.

”Det ger eleverna det bästa av två världar. Det krävs kreativitet och samarbetsförmåga för att lösa uppdragen, men det krävs också att man kan hålla sig inom en väldigt tydlig vetenskaplig ram.”

Projektveckorna infaller fyra gånger per läsår då de vanliga lektionerna avbryts och eleverna i stället får arbeta ämnesövergripande i grupp med ett projekt som berör ett av de globala målen. Syftet med arbetet är att efter varje projekt ha kommit ett steg närmare hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Detta genomförs i tre steg då eleverna dels får studera de globala målen, sedan undersöka hur väl samhället i stort uppfyller dessa mål och till sist försöka ge konkreta tips till hur vi kan uppnå målen. Eleverna har i sina projekt varit i kontakt med både företag, organisationer och politiker vilket har resulterat i både skriftliga uppsatser och redovisningar, samt informationskampanjer.

Parallellt med arbetet med projektveckan undervisar Martin i historia och samhällskunskap på Tibble Campus Kista och han ser hur dessa projektarbeten lär eleverna både hur arbetslivet och universitetsstudier fungerar.

”Just samarbetet, kreativiteten och inte minst presentationen av dessa projekt ger dem verktyg och nycklar för att lyckas i såväl framtida studier som på arbetsmarknaden.”