Skolsköterskor

Maria Axén
08-522 827 37
073-661 27 37

Carina Lassi
08-522 827 40
073-661 27 40


Skolsköterskan följer elevens hälsoutveckling och erbjuder hälsobesök, utför eventuella vaccinationskompletteringar. Informerar elever angående kost, motion, sömn, hälsa och livsstil. Utför enklare sjukvård. Under gymnasietiden begärs en hälsodeklaration samt medgivande om att rekvirera journal från grundskolan. Vid vissa gymnasieprogram erbjuds audiogram (hörselkontroll). Elever och föräldrar kan på eget initiativ söka skolhälsan. 

OBS! För att kontakta Tibbles personal, använd mallen "fornamn.efternamn@tibble.nu"