Ledighet

Ledighet under skoltid

I skollagen framgår att en elev i gymnasieskolan respektive gymnasiesärskolan ska delta i den verksamhet som anordnas för att ge den avsedda utbildningen, om eleven inte har giltigt skäl att utebli. Se Skolverkets allmänna råd ”Arbetet med att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan”.

Vi är mycket restriktiva gällande ledigheter i vår strävan att se till att eleverna är i skolan de dagar på läsåret som vi har undervisning och andra aktiviteter. Det är ett generellt ställningstagande från skolans sida, vilket också informerats om i samband med att eleverna påbörjar sin utbildning hos oss. Det är för oss mycket svårt att ta ställning till vad som kan vara skäl till ledighet och inte i olika fall och det kan komma att kräva en del utredande för att vi ska kunna vinnlägga oss om att det också blir en rättvis behandling av varje enskild elev, vilket sammantaget tar stora resurser från vår reguljära verksamhet då vi tvingas hantera åtskilliga ansökningar under läsåret. Sedan många år har skolans elever drabbats av att exempelvis resor beställts under i princip hela läsåret trots att elever har ledigt ca 16–17 veckor om året. Ett samband mellan resebranschens prissättning och elevers behov av ledighet verkar föreligga då elever/föräldrar ansöker om ledighet, företrädesvis i anslutning till lov,

Vi följer samma rekommendation gällande ledigheter som Täby kommun:
Ledighet för elev inom kommunal gymnasieskola
På gymnasiet beviljas ledighet endast i undantagsfall, som t.ex. vid begravning eller tävlande på nationell nivå. Undervisningen som eleven går miste om under ledigheten skall läsas in på egen hand.

Vid giltigt skäl kan ledighet beviljas under förutsättning att eleven själv ansvarar för att ta igen sådant som går förlorat, inte kan genomföra aktuella skrivningar eller annat som skulle göras under ordinarie skoltid. Det är därför särskilt viktigt att kontakta skolan innan resor under skoltid beställs, då eleven i de flesta fall riskerar avslag på sin ansökan.

Ledighetsansökan finns att hämta i receptionen.
Lämnas i receptionen för hantering av rektor.
Återkoppling via mentor.

Vänligen,
Håkan Söderström
Rektor
Tibble Gymnasium