Kvalitetsmanual

För att tydliggöra skolans olika dokument, till gagn för skolans elever, vårdnadshavare och medarbetare, har vi under flera år arbetat med och utvecklat en kvalitetsmanual och en mentorsmanual.

I dessa mycket omfattande dokument har vi samlat skolans handlingsplaner, rutiner och blanketter i ett gemensamt och lättillgängligt system. För varje delområde finns en ansvarsfördelning som ska säkerställa att dessa dokument alltid är aktuella och att de förankras och uppdateras enligt ett schema som finns angivet i inledningen av manualen. Vår förhoppning och övertygelse är att dessa dokument underlättar det systematiska kvalitetsarbetet, bidrar till att verksamheten bedrivs så professionellt som möjligt och att skolan ständigt utvecklas.