Kvalitet i lagstiftningen

Skolinspektionen – Tibble i Topp!

Skolinspektionen genomför regelbunden tillsyn av friskolornas verksamhet och varje friskola är skyldig att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete. Vid den senaste Skolinspektionen i Stockholms län var Tibble Gymnasium en av endast två högskoleförberedande gymnasieskolor som fick noll eller ett påpekande - båda skolorna är friskolor. Bland de granskade 239 gymnasieskolorna i hela Sverige återfanns endast 7 skolor med noll eller ett påpekande. Tibble Gymnasium är en av dessa sju skolor i riket. Skolinspektionen skrev: ”Skolan har ett fungerande kvalitetsarbete där olika mätningar, resultatuppföljningar och utvärderingar används strategiskt för att förbättra resultaten och utveckla verksamheten.”

 

Arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU)

Idag talas det i många sammanhang i samhället om kvalitet i skola och omsorg i allmänhet och friskolor i synnerhet. I en nyligen publicerad rapport om friskolor och kvalitet från arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU), konstateras att ju högre andel friskolor en kommun har desto bättre presterar eleverna. Det gäller inte bara friskolorna utan även eleverna i de kommunala skolorna, där det finns en stor andel friskolor. Några av orsakerna kan vara att konkurrensen leder till att skolorna förbättrar sina resultat och att nya idéer om pedagogik sprids mellan skolorna. 

Systematiskt kvalitetsarbete på Tibble Gymnasium

Det systematiska uppföljningsarbetet på Tibble Gymnasium är väl utvecklat och utvecklas ständigt. Det är de ständiga förbättringarna av en skolverksamhet som borgar för en hög kvalitet i verksamheten. I Tibble Gymnasium finns en kvalitetsgrupp som håller i trådarna när det gäller systematiken i kvalitetsarbetet. Resultaten följs upp, analyseras och nya målsättningar formuleras. Några exempel är skolans terminsvisa återkommande kvalitetsseminarier, resultat följs upp och analyseras gällande betyg, nationella prov, närvaro, återkommande enkäter som exempelvis introduktionsenkäten i årskurs 1, trivselenkäten i årskurs 2, den tillbakablickande sk retroenkäten i årskurs 3, kursutvärderingar i samtliga kurser, medarbetarenkät och mycket mer.