Årskurs 1 - Introduktionsenkät

I höstens introduktionsenkät för de nya eleverna i årskurs 1 visar resultaten att den positiva trenden på Tibble Gymnasium håller i sig, att resultaten förbättrats betydligt och att en lång rad resultat är alldeles förträffliga.

Introduktionsenkäten har genomförts under de tre senaste åren och vi kan nu följa en positiv trend över tid. Det sammanvägda resultatet är det bästa hittills. I genomsnitt har nöjsamheten förbättrats med över 5 procentenheter över tid, i vissa (flera) fall med över 30 procentenheter (!). Sammantaget visar statistiken att de mest nöjda klasserna återfinns jämnt fördelade bland de olika programmen. Det är alltså inte enbart inom vissa program som nöjsamheten blivit bättre, utan den är spridd över hela skolan. Det högsta värdet hittills, sedan enkäten infördes, uppnås bland annat inom områdena: trygghet, plan mot kränkande behandling (en ökning från i fjol med hela 30%-enheter), meningsfulla utvecklingssamtal, extra hjälp vid behov, kunskapskrav, mål för elevens lärande, elevernas synpunkter tas tillvara, samråd (klassråd, en ökning från i fjol med hela 30%-enheter), rekommenderar mitt gymnasieprogram och rekommenderar min skola. Till denna statistik hör även en rad andra frågeställningar som också visar på ett bästa resultat sedan enkäten infördes; som exempelvis mötet med lärarna och att det är stor variation på arbetssätten. Omkring 350 av 420 elever deltog i enkäten, eller ca 82% i svarsfrekvens.