Skolsköterska

Maria Axén
08-5228 27 37

Elisabeth Söderström Samsioe
08-5228 27 37


Skolsköterskan följer elevens hälsoutveckling och erbjuder hälsobesök, utför eventuella vaccinationskompletteringar. Informerar elever angående kost, motion, sömn, hälsa och livsstil. Utför enklare sjukvård. Under gymnasietiden begärs en hälsodeklaration samt medgivande om att rekvirera journal från grundskolan. Vid vissa gymnasieprogram erbjuds audiogram (hörselkontroll). Elever och föräldrar kan på eget initiativ söka skolhälsan.