Rektor har ordet

Tibble - Kvalitet för din framtid!

Jag har den stora glädjen att som rektor vid
Tibble Gymnasium hälsa dig varmt välkommen till gymnasiet med den stora skolans många möjligheter och den lilla skolans alla positiva fördelar.

Vår utbildningsidé bygger på att alla människor vill lyckas - det är vår övertygelse. I juni 2020 tar du, som påbörjar dina studier höstterminen 2017 på Tibble, studenten och får gymnasieexamen. Det är en viktig milstolpe för dig på din resa mot vuxenlivet. Många före oss har på olika sätt uttryckt att framtiden tillhör dem som tror på sina drömmar. Om drygt tre år blir dina drömmar om studenten verklighet och den resan vill vi gärna dela med dig.

Vid den senaste regelbundna tillsynen från Skolinspektionen (dec 2015) fick skolan s.k. "grönmarkering" inom samtliga granskade områden. Det betyder att skolan på alla områden uppfyller författningarnas krav. Det är mycket ovanligt med skolor som uppnår så positiva resultat. Några av de områden som tillsynen omfattade var Undervisning & lärande, Extra anpassningar och särskilt stöd, Bedömning och betygssättning, Trygghet och studiero, Åtgärder mot kränkande behandling och Styrning och utveckling av verksamheten. Aldrig tidigare har Tibble lyckats med konststycket att undslippa någon form av påpekande. Vid den förra inspektionen fanns endast ett påpekande, från dåvarande Myndigheten för skolutveckling. Med det resultatet var skolan en av de sju främsta i landet bland de dryga tvåhundra skolor som granskades det året (2011).

Tibble Gymnasium är en alldeles särskild plats där lärandet synliggörs hos varje människa. Våra elever har de bästa förutsättningarna att nå sina mål med den mycket kompetenta medarbetargrupp som du kommer att samarbeta med, varje dag. Vi har under flera år satsat omfattande resurser på utveckling av skolan, bland annat på att förstärka det pedagogiska utvecklingsarbetet och det pedagogiska ledarskapet. Vi har knutit till oss ett antal forskare och är den skola i landet med flest förstelärare, vilket borgar för en systematisk kvalitetsutveckling av skolan. Vårt mål är i sanning att utveckla skolan på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Skolans fantastiska pedagoger är mycket väl utbildade för sina uppgifter och står förberedda för att utveckla dina kunskaper, färdigheter och värderingar. I din blivande skola finns en alldeles särskilt välgrundad känsla av identitet och tillit där alla, elever och medarbetare, ingår i en positiv och utvecklande gemenskap.

Under din studietid är professionella lärare och goda skolkamrater av avgörande betydelse för hur du lyckas i framtiden. Därför är vi på skolan mycket omsorgsfulla när vi skapar de bästa förutsättningarna att bedriva skolutveckling, för våra elever och lärare, med sikte på din framtid.

Välkommen till Tibble!

Håkan Söderström, rektor